Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Асоціація акушерів-гінекологів України (ААГУ) створена Х з’їздом акушерів-гінекологів України 26 вересня 1996 року в м. Одесі nf зареєстрована Міністерством юстиції України 9 січня 1997 року за № 818. На сьогодні в ААГУ входить 27 обласних відділень асоціації акушерів-гінекологів. Загальна кількість членів ААГУ становить 3 135.
Асоціація акушерів-гінекологів України є всеукраїнською громадською організацією, яка діє на всій території України, об’єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково-дослідною діяльністю в галузі акушерства та гінекології. Діяльність Асоціації спрямована на сприяння підвищенню рівня професійної підготовки акушерів-гінекологів України, створення інформаційної системи та соціально-правовий захист акушерів-гінекологів, членів Асоціації. ААГУ має самостійний баланс, рахунок в банку України, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланк зі своєю назвою, символіку.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки, матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації та захист спільних інтересів членів Асоціації.

Основними завданнями Асоціації є:
—  сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері та дитини, визначення загальної політики з цих питань;
—  вивчення сучасних досягнень науки в галузі акушерства та гінекології;
—  сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я жінки, зміцненню репродуктивного здоров’я, статевого виховання та профілактики венеричних захворювань та СНІДу.

Основні напрями роботи:
—  формування банку даних, розширення контактів і обмін досвідом з асоціаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров’я сім’ї, жінки, матері та дитини;
—  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
—  створювати системи консультаційних пунктів з питань психологічної і фізіологічної адаптації жінки під час вагітності, пологів, післяпологового періоду;
— сприяти розробці нових підходів до системи навчання акушерів-гінекологів, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;
—  у взаємодії з органами охорони здоров’я сприяти вдосконаленню служби охорони здоров’я матері і дитини;
—  організовувати і проводити конкурси, преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;
—  організовувати громадське піклування про пенсіонерів акушерів-гінекологів (за віком та інвалідів праці), допомагати пологовим будинкам і лікарням;
—  сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я матері і дитини, співробітництво з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами;
—  організовувати відрядження членів Асоціації по Україні і за кордон, приймати вітчизняних і зарубіжних фахівців для розв’язання питань, пов’язаних із діяльністю Асоціації;
—  здійснювати видавничу діяльність, створювати кіно- та відеопродукцію згідно з метою роботи Асоціації;
—  брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем акушерства та гінекології;
—  брати участь у громадській експертизі, клінічних випробовуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в акушерстві та гінекології;
—  проводити і брати участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших заходах в Україні та за її межами;
—  співпрацювати з іншими громадськими і державними організаціями в Україні та за рубежем, які займаються охороною здоров’я жінки, матері та дитини;
—  здійснювати ділові контакти в Україні та з іноземними організаціями і фірмами, з їх представниками з питань, які входять до компетенції Асоціації;
— вносити пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності Асоціації.

Асоціація має індивідуальне і колективне членство. Членами Асоціації можуть бути як окремі громадяни (індивідуальні члени), так і трудові колективи державних, кооперативних та інших об’єднань, підприємств і організацій (колективні члени), які визнають мету і завдання Асоціації, щорічно сплачують членські внески і беруть участь у роботі Асоціації.
Прийняття у члени Асоціації здійснюється Президією або виконавчим органом Асоціації за особистою заявою громадян чи рішенням трудового колективу установи, організації згідно з Положенням про членство, затвердженим Президією Асоціації.
Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджений Правлінням.
Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі.

Обов’язки членів ААГУ:
—  активно сприяти реалізації програми і розв’язанню завдань, які стоять перед Асоціацією;
—  виконувати Статут Асоціації і рішення, які були прийняті її кервними органами;
—  сплачувати вступні і членські внески (розмір, термін і порядок сплати визначаються Президією Асоціації).

Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес (З’їзд), який скликається не менше одного разу на п’ять років і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.

Президент Асоціації акушерів-гінекологів України – Венцківський Борис Михайлович.
Адреса: офіс – Київ-01025, вул.Стрітенська, 7/9,
тел/факс 272-10-11.

Источник: http://www.aagu.org.ua/index.php?area=1&p=static&page=onas

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее