Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Голову громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус, повноваження голови Обласного відділення, порядок виборів, організацію роботи і  взаємодії з керівними органами Обласного відділення.

 

Стаття 1. Статус голови Обласного відділення.

1.1    Голова Обласного відділення є одноосібним виконавчим органом  і здійснює поточне керівництво діяльністю Обласного відділення, обирається і відстороняється від посади загальними зборами Обласного відділення за письмовим поданням Правління, або не менш 1/4 членів Обласного відділення.

Голова Обласного відділення підзвітний загальним зборам і Правлінню Обласного відділення.

1.2    У своїй діяльності Голова Обласного відділення керується законодавством України, нормативними актами органів державного управління, Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, цим Положенням та іншими документами, прийнятими.

 

 

Стаття 2. Повноваження Голови Обласного відділення.

2.1    Голова діє від імені Обласного відділення, представляє її як в усіх регіонах України, так і за її межами, укладає угоди, у тому числі і трудові, розпоряджається майном і коштами Обласного відділення в банківських установах, формує штат постійних співробітників, видає накази, розпорядження та доручення, здійснює інші функції відповідно до Положення Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, рішень загальних зборів і Правління Обласного відділення.

2.2    Голова має право ухвалювати рішення щодо поточних питань діяльності Обласного відділення і її внутрішніх справ, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборі та Правління Обласного відділення.

  • за посадою очолює Правління Обласного відділення, скликає засідання, організовує роботу і головує на засіданнях Правління;
  • підписує протоколи засідань і рішення Правління Обласного відділення, заяви, декларації;
  • координує роботу Правління, комісій Правління та секретаріату Обласного відділення (у разі його створення);
  • представляє інтереси Обласного відділення у взаєминах з усіма юридичними і фізичними особами без доручення;
  • має право першого підпису на фінансових документах;
  • розпоряджається майном Обласного відділення в межах своєї компетенції;
  • має право здійснювати іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству та діючому Положенню Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України;
  • звітує про проведену роботу на загальних зборах Обласного відділення.

Рішення Голови обласного відділення, ухвалені поза меж його компетенції, або які суперечать чинному законодавству, рішенням загальних зборів, можуть бути розглянуті і скасовані на засіданні Правління. Для скасування рішень Голови обласного відділення необхідна згода 3/4 присутніх на засідання членів Правління.

2.3.   Голова Обласного відділення:

2.3.1 Організовувати виконання рішень загальних зборів та  Правління Обласного відділення.

2.3.2 Повідомити  усі структурні підрозділи Обласного відділення про чергові й позачергові загальні збори або конференціях.

2.3.3 Виконувати доручення Правління з питань, що стосуються оцінки стану поточної діяльності Обласного відділення  в цілому, його структурних підрозділів, регіональних відділень, а також ретроспективного й перспективного аналізу такої діяльності.

2.3.4  Скликати позачергові засідання Правління Обласного відділення за вимогою будь-яких двох членів Правління в строк не пізніше двох  тижнів від дня одержання заяви.

2.3.5 Затверджувати штатний розклад і умови оплати праці

співробітників Обласного відділення.

2.3.6 Повідомити кожного члена Правління Обласного відділення про час і місце проведення засідання Правління не менш, ніж  п’ять днів до засідання в порядку, встановленому Правлінням Обласного відділення.

 

2.4.   Голова Обласного відділення має право:

2.4.1 Відповідно до Статуту, нормативних документів і рішень загальних зборів або конференцій членів Обласного відділення розпоряджатися майном і засобами відповідно до затвердженого Правлінням Обласного відділення кошторису витрат і доходів, здійснювати розпорядження майном і засобами Обласного відділення на підставах і на цілі, прямо непередбачені кошторисом, але визнані необхідними для забезпечення нормального функціонування органів Обласного відділення і її розвитку.

 

2.4.2 Розробляти проекти бюджету, кошторисів і фінансових планів

Обласного відділення і представляти їх на розгляд Правління.

 

2.4.3 Видавати накази, розпорядження, доручення, розробляти і

затверджувати посадові інструкції, обов’язкові для співробіт­ників  Обласного відділення.

2.4.4 Розробляти нормативні документи, що регулюють діяльність Обласного відділення, перспективні і поточні плани розвитку.

2.4.5 Вносити питання до порядку денного засідань Правління Обласного відділення

 

2.4.6 Скликати позачергові загальні збори та конференції Обласного відділення.

 

2.4.7 Про свою діяльність голова Обласного відділення звітує на загальних зборах або конференціях не менше одного разу на рік.

 

Стаття 3. Порядок обрання Голови Обласного відділення та контролю за його діяльністю.

 

3.1    Голова Обласного відділення обирається терміном на 4 роки на загальних зборах шляхом відкритого голосування і вважається обраним, якщо проголосувало більше половини серед голосуючих.

3.2  Голова Обласного відділення може бути переобраний на новий термін, але не більше двох разів підряд.

3.3  Висування кандидатури на посаду Голови Обласного відділення  може зробити будь-який член Обласного відділення.

3.4 Контроль за діяльністю Голови здійснює Правління Обласного відділення.

3.5 Правління Обласного відділення має право запропонувати загальним зборам членів Обласного відділення достроково припинити повноваження Голови. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Обласного відділення приймається, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Обласного відділення, які взяли участь у голосуванні.

 

Стаття 4. Заключні положення.

 

4.1.   Усі інші питання діяльності Голови Обласного відділення, що не відображені в цьому Положенні, регулюються чинним законодавством України, Положення Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, іншими внутрішніми нормативними документами Обласного відділення.

 

 

 

 

 

 

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації

акушерів-гінекологів»

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее