Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про контрольно-ревізійну комісію  громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України» (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус та склад, функції, права та повноваження, порядок проведення ревізій, порядок обрання, дострокове припинення повноважень та організацію роботи  контрольно-ревізійної комісії (далі «КРК»).

 

Стаття 1. СТАТУС ТА СКЛАД КВКОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 1.1  КРК є органом контролю, який здійснює функції внутрішнього фінансово-господарчого та правового контролю за діяльністю Обласного відділення, його Правління філій та представництв, якщо такі будуть створені. 

1.2  У своїй діяльності КРК керується законодавством України, нормативними правовими актами, Положенням Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України і внутрішніми документами Обласного відділення.

 

Стаття 2. ФУНКЦІЇ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 2.1    КРК виконує:

 • Перевірку фінансової документації, висновків комісії по інвентаризації майна Обласного відділення, порівняння вище визначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку;
 • Перевірку чинності договорів, які укладені від Обласного відділення, проведених угод, розрахунків з контрагентами;
 • Перевірку цільового використання коштів Обласного відділення;
 • Аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку існуючим нормативним положенням;
 • Перевірку додержання фінансово-господарчої діяльності встановленим нормативам;
 • Аналіз фінансового стану, платоспроможності Обласного відділення, виявлення резервів покращення фінансового стану та вироблення рекомендацій для органів управління Обласного відділення;
 • Перевірку своєчасності та правильності платежів контрагентам, платежів до бюджету, погашення інших зобов’язань;
 • Перевірку правильності складання балансів з додатками, річного звіту, звітної документації Обласного відділення для податкової інспекції та позабюджетних фондів, органів статистики, органів державного управління;
 • Перевірку чинності рішень, прийнятих Правлінням та Головою Обласного відділення, відповідності їх Положенню Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, рішенням загальних зборів або конференцій Обласного відділення та діючому законодавству;
 • Аналіз рішень загальних зборів або конференцій, внесення пропозицій щодо їх змін або скасування при невідповідності законодавству України, нормативним актам та Положенню Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України.

КРК може виконувати інші види робіт, встановлені в Положенні Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України та діючим Положенням.

2.2  При проведенні перевірок члени КРК зобов’язані належним чином вивчити всі документи і матеріали , які стосуються предмету перевірки. За невірні висновки члени КРК несуть відповідальність згідно чинного законодавства та рішення загальних зборів або конференції.

2.3   За підсумками перевірки фінансово-господарчої та правової діяльності Обласного відділення КРК складає висновок, в якому повинні міститися:

 • Підтвердження вірогідності даних звітів та інших фінансових документів;
 • Інформація про факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що встановлені правовими актами України.

2.4 КРК зобов’язана :

 • Своєчасно доводити до відома Голови, Правління, загальних зборів або конференції Обласного відділення результати здійснених ревізій та перевірок у формі письмових звітів та доповідних.
 • Вимагати проведення позачергового проведення загальних зборів або конференції у випадку виникнення реальної загрози інтересам Обласного відділення;
 • Здійснювати внутрішній аудит Обласного відділення;
 • При відсутності зовнішнього аудиту робити висновок стосовно річного звіту та балансу Обласного відділення.

 

2.5 КРК надає щорічно звіт за результатами перевірки до Правління Обласного відділення не пізніше ніж за 30 діб до загальних зборів або конференції.

 

Стаття 3. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 3.1    КРК має право:

 • Отримувати від керівництва Обласного відділення, філій, представництв, якщо такі будуть створені, всі необхідні документи, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням КРК. Вказані документи повинні бути представлені КРК не пізніше п’яти робочих днів після письмового запиту;
 • У випадках порушень в господарській, фінансовій та правовій діяльності вимагати позачергового скликання засідання Правління, загальних зборів або конференції;
 • Вимагати від членів Обласного відділення, враховуючи посадових осіб, пояснень за питанням щодо компетенції КРК;
 • Залучати до своєї роботи на договірній основі фахівців, що не займають штатних посад в Обласному відділенні ;
 • Ставити перед Правлінням питання про відповідальність членів Обласного відділення, включаючи посадових осіб, при порушенні ними Положень, затверджених на загальних зборах Обласного відділення;
 • Вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів або конференції Обласного відділення.

Стаття 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ АБО ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 4.1    Перевірка (ревізія) фінансово-господарчої діяльності Обласного відділення здійснюється за підсумками його діяльності за рік.

4.2       Позапланова ревізія фінансово-господарчої діяльності Обласного відділення може здійснюватися в будь-який час за ініціативою:

 • Загальних зборів;
 • Конференції;
 • Голови Обласного відділення;
 • Правління ;
 • Голови КРК;
 • Членів Обласного відділення.

4.3   Ініціатор позапланової ревізії надає свою пропозицію Голові КРК. КРК протягом семи діб після отримання пропозиції починає позапланову ревізію.

4.4 Звіт КРК затверджується  на черговому засіданні Правління Обласного відділення після закінчення перевірки та направляється ініціатору ревізії.

Стаття 5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 5.1  КРК обирається у складі не більше 5 осіб терміном на 4 роки на загальних зборах шляхом відкритого голосування і вважається обраною, якщо проголосувало більше половини серед голосуючих.

5.2    Члени КРК можуть бути переобрані на новий термін, але не більше двох разів підряд.

5.3    Голова КРК обирається на зборах КРК більшістю голосів із загальної кількості членів КРК.

5.4    Кожен із членів Обласного відділення має право висунути не більш одної особи у склад КРК.

 

Стаття 6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬЧЛЕНІВ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

6.1 У випадку дострокового вибуття будь-якого з членів КРК, повинен бути обраним новий член КРК, згідно з ст..5 діючого Положення. Повноваження новообраного члена КРК закінчуються в термін завершення повноважень КРК.

6.2    У випадку бездіяльності протягом одного року КРК в повному складі може бути переобрана за вимогою членів Обласного відділення на позачергових загальних зборах або конференції, де присутні не менш 1/4 членів Обласного відділення, згідно зі ст.5 діючого Положення.

Стаття 7. ЗАСІДАННЯ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

7.1 КРК вирішує всі відповідні питання на засіданнях, з веденням протоколу. Засідання КРК проводяться перед початком перевірки або ревізії та після їх підсумків. Член КРК може вимагати позачергового скликання засідання комісії у випадку виявлення порушень, потребуючих невідкладного рішення КРК.

7.2    При вирішенні питань кожен з членів КРК має право одного голосу. Рішення, акти та висновки КРК затверджуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні КРК.

7.3    У випадку незгоди з рішенням КРК, кожен з її членів має право зафіксувати у протоколі засідання особисте враження та довести його до відома Голови Обласного відділення, Правління, загальних зборів або конференції  Обласного відділення.

7.4    Голова КРК:

 • Скликає та проводить засідання комісії;
 • Організує поточну роботу комісії;
 • Репрезентує комісію на засіданнях Правління, загальних зборах або конференціях Обласного відділення.

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів обласної громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів»

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее