Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект


ПОЛОЖЕННЯ

 

про Правління громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України» (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус, повноваження, права і обов’язки, порядок обрання та організацію роботи Правління Обласного відділення (далі «Правління»).

 

Стаття 1. СТАТУС ПРАВЛІННЯОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

1.1 Правління у проміжках між загальними зборами або конференціями, є керівним постійно діючим органом, підзвітним загальним зборам або конференціям  Обласного відділення.

1.2  У своїй діяльності Правління керується законодавством України, нормативними правовими актами, Положенням Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України і внутрішніми документами Обласного відділення.

 

Стаття 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

2.1    Правління має право ухвалювати рішення щодо всіх питань діяльності Обласного відділення, за винятком питань, віднесених до виняткової компетенції загальних зборів або конференції членів Обласного відділення.

2.2    До компетенції Правління відносяться наступні питання:

 • прийняття рішень, спрямованих на організацію діяльності Обласного відділення по виконанню поставлених завдань, забезпечення виконання рішень загальних зборів або конференції Обласного відділення;
 • затвердження документів, що регламентують найбільш важливі питання внутрішньої діяльності Обласного відділення;
 • розробка та затвердження плану поточної роботи Обласного відділення;
 • затвердження рішення про створення (розформування) територіальних відділень, створення інших структурних підрозділів Обласного відділення, взяття їх на облік, з видачею відповідного документа;
 • затвердження Положення про філії і представництва, якщо такі будуть створені;
 • забезпечення реалізації поточної діяльності Обласного відділення;
 • скликання чергових і позачергових загальних зборів або конференцій Обласного відділення, а також встановлення терміну і місця їх проведення;
 • затвердження керівників комісій із членів Правління по поданню Голови Обласного відділення;
 • узгодження і затвердження щорічного бюджету Обласного відділення, структури і штатного розкладу Правління, подання на затвердження загальними зборами або конференцією Обласного відділення фінансово-економічних показників роботи;
 • встановлення розмірів вступних і членських внесків;
 • прийняття рішень про заснування і участь у господарських товариствах, прийняття рішень про створення і участь у некомерційних організаціях членів Обласного відділення;
 • прийняття рішень з інших питань, що не входять у виняткову компетенцію загальних зборів або конференції Обласного відділення, здійснення іншої діяльності, що не суперечить цьому Положенню;
 • затвердження символіки Обласного відділення.

 

Стаття 3. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

3.1    Основним завданням членів Правління є діяльність для досягнення цілей, що стоять перед Обласним відділенням.

3.2    Член Правління має право:

3.2.1 Приймати участь у обговоренні всіх питань порядку денного

засідань Правління, виносити на обговорення Правління питання для обговорення;

3.2.2 Виступати з доручення Правління від його імені в комісіях і інших робочих органах Обласного відділення;

3.2.4 Представляти інтереси Обласного відділення відповідно до  повноважень, які визначені у встановленому законом порядку;

3.2.5 Запитувати й одержувати у виконавчого органа Обласного відділення необхідну інформацію про діяльність.

3.3    Член Правління зобов’язаний:

3.3.1 Регулярно бути присутнім на засіданнях Правління Обласного відділення;

3.3.2 Виконувати рішення, прийняті загальними зборами або   конференцією членів Обласного відділення та Правлінням;

3.3.3 Інформувати виконавчий орган Обласного відділення про зміну свого місця проживання й місця роботи.

 

Стаття 4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

4.1    Кількісний та персональний склад Правління обирається загальними зборами або конференцією Обласного відділення.

4.2    Голова Правління є членом Правління Обласного відділення за посадою й очолює роботу Правління Обласного відділення.

4.3   Правління Обласного відділення обирається терміном на чотири  роки.

4.4 Членом Правління не може бути член контрольно-ревізійної комісії Обласного відділення. Не допускається висування до Правління осіб, що дали згоду балотуватися в контрольно-ревізійну комісію Обласного відділення.

4.5    Члени Правління можуть переобиратися на новий термін, але не більше двох разів підряд.

4.6    Вибраними вважаються кандидати, що набрали більш половини голосів серед голосуючих шляхом відкритого голосування .

4.7  Якщо внаслідок голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, чим число вакансій, то організується додаткове голосування по виборам з кандидатів, що набрали рівне число голосів.

 

Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

 

5.1  На засіданнях Правління Обласного відділення  головує Голова Правління. У випадку його відсутності та за умови, що він не дав відповідних доручень, члени Правління обирають головуючого із числа присутніх членів Правління.

5.2    Члени Правління приймають рішення і організують роботу, з урахуванням плану підготовки питань, винесених на розгляд Правління Обласного відділення.

5.3.   У порядок денний засідання додатково можуть включатися питання, запропоновані для розгляду не менше 2% членів Обласного відділення, членами Правління, рішенням контрольно-ревізійної комісії, а також Головою Обласного відділення.

5.4    Ініціатор включення питання до порядку денного засідання Правління зобов’язаний, не менш, ніж за два тижні, направити Голові відповідну заяву, що містить формулювання запропонованого питання. Голова зобов’язаний включити запропоноване питання до порядку денного чергового засідання Правління.

5.5    Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу у два місяці. Позачергові засідання Правління можуть скликатися з ініціативи Голови або будь-якими двома членами Правління.

5.6    Повідомлення про засідання Правління направляється Головою членам Правління не менш, ніж за п’ять днів до засідання з визначенням порядку денного, часу і місця проведення.

5.7    На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні. При цьому за їх включення до порядку денного повинні проголосувати не менше 2/3присутніх членів Правління.

5.8    Засідання Правління правочинно, якщо на ній є присутнім не менш половини її членів.

5.9    Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Голови є вирішальним.

5.10  На засіданні Правління ведеться протокол. Для протоколювання, зберігання протоколів, а також підготовки й розсилання необхідних матеріалів Правління призначає секретаря.

5.11  Член Правління, не згодний з рішенням Правління, має право протягом п’яти діб, з моменту закінчення засідання, надати Голові  свою особливу думку, що додається до протоколу.

5.12  Всі протоколи Правління повинні бути підписані Головою (головуючим) і секретарем. Протоколи засідань, які не містять конфіденційної інформації, повинні бути доступні для ознайомлення будь-якому члену Обласного відділення.

5.13  Всі протоколи засідань Правління доступні членам Правління і контрольно-ревізійної комісії Обласного відділення.

 

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів обласної громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації

акушерів-гінекологів»

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее