Архив рубрики Ассоциация

Информацию о проведении Пленума Ассоциации акушеров-гинекологов Украины 2011  можно скачать здесь.

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию информационное письмо о предстоящем Пленуме ассоциации акушеров-гннекологов Украины и научно-практической конференции «Экстрагенитальная патология в акушерстве. Инновационные технологии в акушерстве и гинекологии», которые состоятся 6-8 октября 2010 года в г. Ялта.

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про контрольно-ревізійну комісію  громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України» (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус та склад, функції, права та повноваження, порядок проведення ревізій, порядок обрання, дострокове припинення повноважень та організацію роботи  контрольно-ревізійної комісії (далі «КРК»).

 

Стаття 1. СТАТУС ТА СКЛАД КВКОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 1.1  КРК є органом контролю, який здійснює функції внутрішнього фінансово-господарчого та правового контролю за діяльністю Обласного відділення, його Правління філій та представництв, якщо такі будуть створені. 

1.2  У своїй діяльності КРК керується законодавством України, нормативними правовими актами, Положенням Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України і внутрішніми документами Обласного відділення.

 

Стаття 2. ФУНКЦІЇ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 2.1    КРК виконує:

 • Перевірку фінансової документації, висновків комісії по інвентаризації майна Обласного відділення, порівняння вище визначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку;
 • Перевірку чинності договорів, які укладені від Обласного відділення, проведених угод, розрахунків з контрагентами;
 • Перевірку цільового використання коштів Обласного відділення;
 • Аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку існуючим нормативним положенням;
 • Перевірку додержання фінансово-господарчої діяльності встановленим нормативам;
 • Аналіз фінансового стану, платоспроможності Обласного відділення, виявлення резервів покращення фінансового стану та вироблення рекомендацій для органів управління Обласного відділення;
 • Перевірку своєчасності та правильності платежів контрагентам, платежів до бюджету, погашення інших зобов’язань;
 • Перевірку правильності складання балансів з додатками, річного звіту, звітної документації Обласного відділення для податкової інспекції та позабюджетних фондів, органів статистики, органів державного управління;
 • Перевірку чинності рішень, прийнятих Правлінням та Головою Обласного відділення, відповідності їх Положенню Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, рішенням загальних зборів або конференцій Обласного відділення та діючому законодавству;
 • Аналіз рішень загальних зборів або конференцій, внесення пропозицій щодо їх змін або скасування при невідповідності законодавству України, нормативним актам та Положенню Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України.

КРК може виконувати інші види робіт, встановлені в Положенні Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України та діючим Положенням.

2.2  При проведенні перевірок члени КРК зобов’язані належним чином вивчити всі документи і матеріали , які стосуються предмету перевірки. За невірні висновки члени КРК несуть відповідальність згідно чинного законодавства та рішення загальних зборів або конференції.

2.3   За підсумками перевірки фінансово-господарчої та правової діяльності Обласного відділення КРК складає висновок, в якому повинні міститися:

 • Підтвердження вірогідності даних звітів та інших фінансових документів;
 • Інформація про факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що встановлені правовими актами України.

2.4 КРК зобов’язана :

 • Своєчасно доводити до відома Голови, Правління, загальних зборів або конференції Обласного відділення результати здійснених ревізій та перевірок у формі письмових звітів та доповідних.
 • Вимагати проведення позачергового проведення загальних зборів або конференції у випадку виникнення реальної загрози інтересам Обласного відділення;
 • Здійснювати внутрішній аудит Обласного відділення;
 • При відсутності зовнішнього аудиту робити висновок стосовно річного звіту та балансу Обласного відділення.

 

2.5 КРК надає щорічно звіт за результатами перевірки до Правління Обласного відділення не пізніше ніж за 30 діб до загальних зборів або конференції.

 

Стаття 3. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 3.1    КРК має право:

 • Отримувати від керівництва Обласного відділення, філій, представництв, якщо такі будуть створені, всі необхідні документи, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням КРК. Вказані документи повинні бути представлені КРК не пізніше п’яти робочих днів після письмового запиту;
 • У випадках порушень в господарській, фінансовій та правовій діяльності вимагати позачергового скликання засідання Правління, загальних зборів або конференції;
 • Вимагати від членів Обласного відділення, враховуючи посадових осіб, пояснень за питанням щодо компетенції КРК;
 • Залучати до своєї роботи на договірній основі фахівців, що не займають штатних посад в Обласному відділенні ;
 • Ставити перед Правлінням питання про відповідальність членів Обласного відділення, включаючи посадових осіб, при порушенні ними Положень, затверджених на загальних зборах Обласного відділення;
 • Вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів або конференції Обласного відділення.

Стаття 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ АБО ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 4.1    Перевірка (ревізія) фінансово-господарчої діяльності Обласного відділення здійснюється за підсумками його діяльності за рік.

4.2       Позапланова ревізія фінансово-господарчої діяльності Обласного відділення може здійснюватися в будь-який час за ініціативою:

 • Загальних зборів;
 • Конференції;
 • Голови Обласного відділення;
 • Правління ;
 • Голови КРК;
 • Членів Обласного відділення.

4.3   Ініціатор позапланової ревізії надає свою пропозицію Голові КРК. КРК протягом семи діб після отримання пропозиції починає позапланову ревізію.

4.4 Звіт КРК затверджується  на черговому засіданні Правління Обласного відділення після закінчення перевірки та направляється ініціатору ревізії.

Стаття 5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 5.1  КРК обирається у складі не більше 5 осіб терміном на 4 роки на загальних зборах шляхом відкритого голосування і вважається обраною, якщо проголосувало більше половини серед голосуючих.

5.2    Члени КРК можуть бути переобрані на новий термін, але не більше двох разів підряд.

5.3    Голова КРК обирається на зборах КРК більшістю голосів із загальної кількості членів КРК.

5.4    Кожен із членів Обласного відділення має право висунути не більш одної особи у склад КРК.

 

Стаття 6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬЧЛЕНІВ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

6.1 У випадку дострокового вибуття будь-якого з членів КРК, повинен бути обраним новий член КРК, згідно з ст..5 діючого Положення. Повноваження новообраного члена КРК закінчуються в термін завершення повноважень КРК.

6.2    У випадку бездіяльності протягом одного року КРК в повному складі може бути переобрана за вимогою членів Обласного відділення на позачергових загальних зборах або конференції, де присутні не менш 1/4 членів Обласного відділення, згідно зі ст.5 діючого Положення.

Стаття 7. ЗАСІДАННЯ КРК ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

7.1 КРК вирішує всі відповідні питання на засіданнях, з веденням протоколу. Засідання КРК проводяться перед початком перевірки або ревізії та після їх підсумків. Член КРК може вимагати позачергового скликання засідання комісії у випадку виявлення порушень, потребуючих невідкладного рішення КРК.

7.2    При вирішенні питань кожен з членів КРК має право одного голосу. Рішення, акти та висновки КРК затверджуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні КРК.

7.3    У випадку незгоди з рішенням КРК, кожен з її членів має право зафіксувати у протоколі засідання особисте враження та довести його до відома Голови Обласного відділення, Правління, загальних зборів або конференції  Обласного відділення.

7.4    Голова КРК:

 • Скликає та проводить засідання комісії;
 • Організує поточну роботу комісії;
 • Репрезентує комісію на засіданнях Правління, загальних зборах або конференціях Обласного відділення.

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів обласної громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів»

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Проект


ПОЛОЖЕННЯ

 

про Правління громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України» (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус, повноваження, права і обов’язки, порядок обрання та організацію роботи Правління Обласного відділення (далі «Правління»).

 

Стаття 1. СТАТУС ПРАВЛІННЯОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

1.1 Правління у проміжках між загальними зборами або конференціями, є керівним постійно діючим органом, підзвітним загальним зборам або конференціям  Обласного відділення.

1.2  У своїй діяльності Правління керується законодавством України, нормативними правовими актами, Положенням Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України і внутрішніми документами Обласного відділення.

 

Стаття 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

2.1    Правління має право ухвалювати рішення щодо всіх питань діяльності Обласного відділення, за винятком питань, віднесених до виняткової компетенції загальних зборів або конференції членів Обласного відділення.

2.2    До компетенції Правління відносяться наступні питання:

 • прийняття рішень, спрямованих на організацію діяльності Обласного відділення по виконанню поставлених завдань, забезпечення виконання рішень загальних зборів або конференції Обласного відділення;
 • затвердження документів, що регламентують найбільш важливі питання внутрішньої діяльності Обласного відділення;
 • розробка та затвердження плану поточної роботи Обласного відділення;
 • затвердження рішення про створення (розформування) територіальних відділень, створення інших структурних підрозділів Обласного відділення, взяття їх на облік, з видачею відповідного документа;
 • затвердження Положення про філії і представництва, якщо такі будуть створені;
 • забезпечення реалізації поточної діяльності Обласного відділення;
 • скликання чергових і позачергових загальних зборів або конференцій Обласного відділення, а також встановлення терміну і місця їх проведення;
 • затвердження керівників комісій із членів Правління по поданню Голови Обласного відділення;
 • узгодження і затвердження щорічного бюджету Обласного відділення, структури і штатного розкладу Правління, подання на затвердження загальними зборами або конференцією Обласного відділення фінансово-економічних показників роботи;
 • встановлення розмірів вступних і членських внесків;
 • прийняття рішень про заснування і участь у господарських товариствах, прийняття рішень про створення і участь у некомерційних організаціях членів Обласного відділення;
 • прийняття рішень з інших питань, що не входять у виняткову компетенцію загальних зборів або конференції Обласного відділення, здійснення іншої діяльності, що не суперечить цьому Положенню;
 • затвердження символіки Обласного відділення.

 

Стаття 3. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

3.1    Основним завданням членів Правління є діяльність для досягнення цілей, що стоять перед Обласним відділенням.

3.2    Член Правління має право:

3.2.1 Приймати участь у обговоренні всіх питань порядку денного

засідань Правління, виносити на обговорення Правління питання для обговорення;

3.2.2 Виступати з доручення Правління від його імені в комісіях і інших робочих органах Обласного відділення;

3.2.4 Представляти інтереси Обласного відділення відповідно до  повноважень, які визначені у встановленому законом порядку;

3.2.5 Запитувати й одержувати у виконавчого органа Обласного відділення необхідну інформацію про діяльність.

3.3    Член Правління зобов’язаний:

3.3.1 Регулярно бути присутнім на засіданнях Правління Обласного відділення;

3.3.2 Виконувати рішення, прийняті загальними зборами або   конференцією членів Обласного відділення та Правлінням;

3.3.3 Інформувати виконавчий орган Обласного відділення про зміну свого місця проживання й місця роботи.

 

Стаття 4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 

4.1    Кількісний та персональний склад Правління обирається загальними зборами або конференцією Обласного відділення.

4.2    Голова Правління є членом Правління Обласного відділення за посадою й очолює роботу Правління Обласного відділення.

4.3   Правління Обласного відділення обирається терміном на чотири  роки.

4.4 Членом Правління не може бути член контрольно-ревізійної комісії Обласного відділення. Не допускається висування до Правління осіб, що дали згоду балотуватися в контрольно-ревізійну комісію Обласного відділення.

4.5    Члени Правління можуть переобиратися на новий термін, але не більше двох разів підряд.

4.6    Вибраними вважаються кандидати, що набрали більш половини голосів серед голосуючих шляхом відкритого голосування .

4.7  Якщо внаслідок голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, чим число вакансій, то організується додаткове голосування по виборам з кандидатів, що набрали рівне число голосів.

 

Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

 

5.1  На засіданнях Правління Обласного відділення  головує Голова Правління. У випадку його відсутності та за умови, що він не дав відповідних доручень, члени Правління обирають головуючого із числа присутніх членів Правління.

5.2    Члени Правління приймають рішення і організують роботу, з урахуванням плану підготовки питань, винесених на розгляд Правління Обласного відділення.

5.3.   У порядок денний засідання додатково можуть включатися питання, запропоновані для розгляду не менше 2% членів Обласного відділення, членами Правління, рішенням контрольно-ревізійної комісії, а також Головою Обласного відділення.

5.4    Ініціатор включення питання до порядку денного засідання Правління зобов’язаний, не менш, ніж за два тижні, направити Голові відповідну заяву, що містить формулювання запропонованого питання. Голова зобов’язаний включити запропоноване питання до порядку денного чергового засідання Правління.

5.5    Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу у два місяці. Позачергові засідання Правління можуть скликатися з ініціативи Голови або будь-якими двома членами Правління.

5.6    Повідомлення про засідання Правління направляється Головою членам Правління не менш, ніж за п’ять днів до засідання з визначенням порядку денного, часу і місця проведення.

5.7    На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні. При цьому за їх включення до порядку денного повинні проголосувати не менше 2/3присутніх членів Правління.

5.8    Засідання Правління правочинно, якщо на ній є присутнім не менш половини її членів.

5.9    Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Голови є вирішальним.

5.10  На засіданні Правління ведеться протокол. Для протоколювання, зберігання протоколів, а також підготовки й розсилання необхідних матеріалів Правління призначає секретаря.

5.11  Член Правління, не згодний з рішенням Правління, має право протягом п’яти діб, з моменту закінчення засідання, надати Голові  свою особливу думку, що додається до протоколу.

5.12  Всі протоколи Правління повинні бути підписані Головою (головуючим) і секретарем. Протоколи засідань, які не містять конфіденційної інформації, повинні бути доступні для ознайомлення будь-якому члену Обласного відділення.

5.13  Всі протоколи засідань Правління доступні членам Правління і контрольно-ревізійної комісії Обласного відділення.

 

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів обласної громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації

акушерів-гінекологів»

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Голову громадської організації «Дніпропетровське обласне відділення Асоціації акушерів-гінекологів України»

Положення розроблене на основі чинного законодавства України і Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України (далі  іменованого «Обласне відділення»).

Положення визначає статус, повноваження голови Обласного відділення, порядок виборів, організацію роботи і  взаємодії з керівними органами Обласного відділення.

 

Стаття 1. Статус голови Обласного відділення.

1.1    Голова Обласного відділення є одноосібним виконавчим органом  і здійснює поточне керівництво діяльністю Обласного відділення, обирається і відстороняється від посади загальними зборами Обласного відділення за письмовим поданням Правління, або не менш 1/4 членів Обласного відділення.

Голова Обласного відділення підзвітний загальним зборам і Правлінню Обласного відділення.

1.2    У своїй діяльності Голова Обласного відділення керується законодавством України, нормативними актами органів державного управління, Положення Дніпропетровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, цим Положенням та іншими документами, прийнятими.

 

 

Стаття 2. Повноваження Голови Обласного відділення.

2.1    Голова діє від імені Обласного відділення, представляє її як в усіх регіонах України, так і за її межами, укладає угоди, у тому числі і трудові, розпоряджається майном і коштами Обласного відділення в банківських установах, формує штат постійних співробітників, видає накази, розпорядження та доручення, здійснює інші функції відповідно до Положення Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, рішень загальних зборів і Правління Обласного відділення.

2.2    Голова має право ухвалювати рішення щодо поточних питань діяльності Обласного відділення і її внутрішніх справ, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборі та Правління Обласного відділення.

 • за посадою очолює Правління Обласного відділення, скликає засідання, організовує роботу і головує на засіданнях Правління;
 • підписує протоколи засідань і рішення Правління Обласного відділення, заяви, декларації;
 • координує роботу Правління, комісій Правління та секретаріату Обласного відділення (у разі його створення);
 • представляє інтереси Обласного відділення у взаєминах з усіма юридичними і фізичними особами без доручення;
 • має право першого підпису на фінансових документах;
 • розпоряджається майном Обласного відділення в межах своєї компетенції;
 • має право здійснювати іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству та діючому Положенню Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України;
 • звітує про проведену роботу на загальних зборах Обласного відділення.

Рішення Голови обласного відділення, ухвалені поза меж його компетенції, або які суперечать чинному законодавству, рішенням загальних зборів, можуть бути розглянуті і скасовані на засіданні Правління. Для скасування рішень Голови обласного відділення необхідна згода 3/4 присутніх на засідання членів Правління.

2.3.   Голова Обласного відділення:

2.3.1 Організовувати виконання рішень загальних зборів та  Правління Обласного відділення.

2.3.2 Повідомити  усі структурні підрозділи Обласного відділення про чергові й позачергові загальні збори або конференціях.

2.3.3 Виконувати доручення Правління з питань, що стосуються оцінки стану поточної діяльності Обласного відділення  в цілому, його структурних підрозділів, регіональних відділень, а також ретроспективного й перспективного аналізу такої діяльності.

2.3.4  Скликати позачергові засідання Правління Обласного відділення за вимогою будь-яких двох членів Правління в строк не пізніше двох  тижнів від дня одержання заяви.

2.3.5 Затверджувати штатний розклад і умови оплати праці

співробітників Обласного відділення.

2.3.6 Повідомити кожного члена Правління Обласного відділення про час і місце проведення засідання Правління не менш, ніж  п’ять днів до засідання в порядку, встановленому Правлінням Обласного відділення.

 

2.4.   Голова Обласного відділення має право:

2.4.1 Відповідно до Статуту, нормативних документів і рішень загальних зборів або конференцій членів Обласного відділення розпоряджатися майном і засобами відповідно до затвердженого Правлінням Обласного відділення кошторису витрат і доходів, здійснювати розпорядження майном і засобами Обласного відділення на підставах і на цілі, прямо непередбачені кошторисом, але визнані необхідними для забезпечення нормального функціонування органів Обласного відділення і її розвитку.

 

2.4.2 Розробляти проекти бюджету, кошторисів і фінансових планів

Обласного відділення і представляти їх на розгляд Правління.

 

2.4.3 Видавати накази, розпорядження, доручення, розробляти і

затверджувати посадові інструкції, обов’язкові для співробіт­ників  Обласного відділення.

2.4.4 Розробляти нормативні документи, що регулюють діяльність Обласного відділення, перспективні і поточні плани розвитку.

2.4.5 Вносити питання до порядку денного засідань Правління Обласного відділення

 

2.4.6 Скликати позачергові загальні збори та конференції Обласного відділення.

 

2.4.7 Про свою діяльність голова Обласного відділення звітує на загальних зборах або конференціях не менше одного разу на рік.

 

Стаття 3. Порядок обрання Голови Обласного відділення та контролю за його діяльністю.

 

3.1    Голова Обласного відділення обирається терміном на 4 роки на загальних зборах шляхом відкритого голосування і вважається обраним, якщо проголосувало більше половини серед голосуючих.

3.2  Голова Обласного відділення може бути переобраний на новий термін, але не більше двох разів підряд.

3.3  Висування кандидатури на посаду Голови Обласного відділення  може зробити будь-який член Обласного відділення.

3.4 Контроль за діяльністю Голови здійснює Правління Обласного відділення.

3.5 Правління Обласного відділення має право запропонувати загальним зборам членів Обласного відділення достроково припинити повноваження Голови. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Обласного відділення приймається, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Обласного відділення, які взяли участь у голосуванні.

 

Стаття 4. Заключні положення.

 

4.1.   Усі інші питання діяльності Голови Обласного відділення, що не відображені в цьому Положенні, регулюються чинним законодавством України, Положення Дніпро­петровського обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України, іншими внутрішніми нормативними документами Обласного відділення.

 

 

 

 

 

 

Проект «Положення» розроблений ініціативною групою

членів громадської організації

«Дніпропетровське обласне відділення Асоціації

акушерів-гінекологів»

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Асоціація акушерів-гінекологів України (ААГУ) створена Х з’їздом акушерів-гінекологів України 26 вересня 1996 року в м. Одесі nf зареєстрована Міністерством юстиції України 9 січня 1997 року за № 818. На сьогодні в ААГУ входить 27 обласних відділень асоціації акушерів-гінекологів. Загальна кількість членів ААГУ становить 3 135.
Асоціація акушерів-гінекологів України є всеукраїнською громадською організацією, яка діє на всій території України, об’єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково-дослідною діяльністю в галузі акушерства та гінекології. Діяльність Асоціації спрямована на сприяння підвищенню рівня професійної підготовки акушерів-гінекологів України, створення інформаційної системи та соціально-правовий захист акушерів-гінекологів, членів Асоціації. ААГУ має самостійний баланс, рахунок в банку України, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланк зі своєю назвою, символіку.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки, матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації та захист спільних інтересів членів Асоціації.

Основними завданнями Асоціації є:
—  сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері та дитини, визначення загальної політики з цих питань;
—  вивчення сучасних досягнень науки в галузі акушерства та гінекології;
—  сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я жінки, зміцненню репродуктивного здоров’я, статевого виховання та профілактики венеричних захворювань та СНІДу.

Основні напрями роботи:
—  формування банку даних, розширення контактів і обмін досвідом з асоціаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров’я сім’ї, жінки, матері та дитини;
—  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
—  створювати системи консультаційних пунктів з питань психологічної і фізіологічної адаптації жінки під час вагітності, пологів, післяпологового періоду;
— сприяти розробці нових підходів до системи навчання акушерів-гінекологів, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;
—  у взаємодії з органами охорони здоров’я сприяти вдосконаленню служби охорони здоров’я матері і дитини;
—  організовувати і проводити конкурси, преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;
—  організовувати громадське піклування про пенсіонерів акушерів-гінекологів (за віком та інвалідів праці), допомагати пологовим будинкам і лікарням;
—  сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я матері і дитини, співробітництво з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами;
—  організовувати відрядження членів Асоціації по Україні і за кордон, приймати вітчизняних і зарубіжних фахівців для розв’язання питань, пов’язаних із діяльністю Асоціації;
—  здійснювати видавничу діяльність, створювати кіно- та відеопродукцію згідно з метою роботи Асоціації;
—  брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем акушерства та гінекології;
—  брати участь у громадській експертизі, клінічних випробовуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в акушерстві та гінекології;
—  проводити і брати участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших заходах в Україні та за її межами;
—  співпрацювати з іншими громадськими і державними організаціями в Україні та за рубежем, які займаються охороною здоров’я жінки, матері та дитини;
—  здійснювати ділові контакти в Україні та з іноземними організаціями і фірмами, з їх представниками з питань, які входять до компетенції Асоціації;
— вносити пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності Асоціації.

Асоціація має індивідуальне і колективне членство. Членами Асоціації можуть бути як окремі громадяни (індивідуальні члени), так і трудові колективи державних, кооперативних та інших об’єднань, підприємств і організацій (колективні члени), які визнають мету і завдання Асоціації, щорічно сплачують членські внески і беруть участь у роботі Асоціації.
Прийняття у члени Асоціації здійснюється Президією або виконавчим органом Асоціації за особистою заявою громадян чи рішенням трудового колективу установи, організації згідно з Положенням про членство, затвердженим Президією Асоціації.
Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджений Правлінням.
Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі.

Обов’язки членів ААГУ:
—  активно сприяти реалізації програми і розв’язанню завдань, які стоять перед Асоціацією;
—  виконувати Статут Асоціації і рішення, які були прийняті її кервними органами;
—  сплачувати вступні і членські внески (розмір, термін і порядок сплати визначаються Президією Асоціації).

Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес (З’їзд), який скликається не менше одного разу на п’ять років і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.

Президент Асоціації акушерів-гінекологів України – Венцківський Борис Михайлович.
Адреса: офіс – Київ-01025, вул.Стрітенська, 7/9,
тел/факс 272-10-11.

Источник: http://www.aagu.org.ua/index.php?area=1&p=static&page=onas

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

Более подробная информация на различные темы акушерства и гинекологии на сайте: http://drmedvedev.com/

23-25 сентября 2009 год в г. Черновцы пройдет Пленум Ассоциации акушеров-гинекологов Украины и научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве, гинекологии и детской гинекологии».

Тезисы традиционно необходимо подать до 30 мая.

Подробнее в файле: 20090315_d0b0d181d181d0bed186d0b8d0b0d186d0b8d18f

 

О проекте

Сайт, созданный фанатами своей любимой профессии - акушерства и гинекологии. Для пациенток, врачей и всех кто интересуется.

Прочее